Niet twee, één zijn met dat wat er op dit moment is, dat wat er op ieder moment is. Het mee stromen op de rivier van het Leven zonder de stroming te willen beïnvloeden, zonder je vast te grijpen aan overhangende wortels. Alleen maar mee stromen met dat wat zich aandient.

Niet twee
Geen Jij en je lichaam
Geen Jij en je gedachtes
Geen Jij en je omgeving.
Alles is Eén.

Niet twee, betekend volledige acceptatie van dit moment. Als die acceptatie er is, volgt ook de zachtheid in het lichaam. Als het lichaam zacht is, is er ruimte om de Stilte te ervaren.

Het zoeken naar de Stilte verbreekt de éénheid met dit moment. Het is een subtiele vorm van dit moment met alles wat er zich in aandient niet geheel accepteren. Volledige acceptatie is het geheel open ervaring van dat wat er nu is.

Zijn er veel gedachtes aanwezig? Laat ze aanwezig zijn. Zonder dat je een gedachte vastgrijpt, zoals de wortels langs de rivier, en in een verhaal belandt, waarbij je jezelf afsluit voor dat wat er op dit moment is. Laat de gedachtes er zijn, maar zie wat er nog meer is behalve de gedachtes.

Is er fysieke pijn? Laat de pijn aanwezig zijn. Wens niet dat de pijn er niet is. Accepteer de pijn volledig, waardoor je lichaam zich meer zal ontspannen en je aandacht ruimer wordt dan de pijnplek alleen. En het zo maar eens zou kunnen dat de pijn minder wordt.

Niet twee, is het aanwezig zijn in volledige acceptatie van dit moment. Een versmelting tussen jou en je omgeving waardoor er geen twee, maar nog maar Eén is.

Een menselijk wezen is een deel van het geheel dat we het universum noemen… Het ervaart zichzelf, zijn gedachtes en gevoelens, als iets wat gescheiden is van de rest; dat is een soort optische illusie van het bewustzijn.
-Albert Einstein-

-Sandra, 30-08-2018-


Not two

Not two, one with what is at the moment, that which is at any moment. Flowing on the river of Life without wanting to influence the flow, without sticking to overhanging roots. Just flow with that which presents itself.

Not two
No You and your body
No You and your thoughts
No You and your environment.
Everything is One.

Not two, means full acceptance of this moment. If that acceptance is there, the softness in the body also follows. If the body is soft, there is room to experience the Silence.

The search for the Silence breaks the unity with this moment. It is a subtle form of this moment with everything that presents itself not entirely accept. Full acceptance is the whole open experience of what is now there.

Are there many thoughts present? Let them be present. Without grabbing a thought, such as the roots along the river, and ending up in a story where you shut yourself off for what is happening right now. Let the thoughts be there, but see what else is there except the thoughts.

Is there physical pain? Let the pain be present. Do not wish the pain is not there. Accept the pain completely, allowing your body to relax more and your attention is broader than the pain alone. And it could just be that the pain is less.

Not two, it is present in full acceptance of this moment. A fusion between you and your environment so that there is no two, but only One.

A human being is part of the whole that we call the universe … It experiences itself, its thoughts and feelings, as something separate from the rest; that is a kind of optical illusion of consciousness.
-Albert Einstein-

-Sandra, 30-08-2018-


Qigong

(5) 9 parel Qigong
(3) Duw de hemel
(3) Langs de grote trom
(3) Langs het bord
(10) 2-tallen volgen (loslaten controle, je overgeven aan de ander)
(4) Zhan Zhuang metaal